Vedtekter

VEDTEKTER FOR EIDSVOLL FOTOKLUBB

(vedtatt på årsmøtet 02.02.2023)

§1 Navn

Klubbens navn er Eidsvoll Fotoklubb.

§2 Formål

Eidsvoll Fotoklubb er en politisk og religiøst uavhengig klubb som har til formål å fremme interessen for amatørfotografering. En søker å nå dette ved regelmessige klubbmøter med fotokonkurranser, bildevisning, diskusjoner og foredrag, utstillinger og utflukter.

§3 Medlemskap

Enhver fotointeressert kan bli medlem i klubben under forutsetning av at hun/han godtar klubbens vedtekter.

§4 Kontingent

Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet og betales forskuddsvis senest 20.2. Medlemmer som melder seg inn etter 1. september betaler ½ medlemsavgift.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent mister sine rettigheter og får ikke delta i klubbens konkurranser, arrangementer eller utstillinger.

Styret kan, med henvisning til denne paragraf, stryke et medlem etter forutgående skriftlig varsel. Dersom et medlem strykes kan hun/han ikke gjenopptas før skyldig kontingent er betalt.

Styret kan under spesielle forhold dispensere fra denne paragraf.

§5 Stemmerett

Medlemmer som oppfyller kravet i § 4 har stemmerett på årsmøtet.

Medlemmer som oppfyller kravet i § 4, men som ikke kan delta på årsmøtet, kan gi skriftlig fullmakt til et annet møtende medlem. Ett medlem kan ikke ha mer enn én fullmakt.

§6 Årsmøtet

Årsmøtet holdes hvert år i februar og innkalles med 3 ukers varsel. Årsmøtedokument med innkomne saker, dokument og regnskap gjøres tilgjengelig for medlemmene en uke før årsmøtet.

Årsmøtet behandler:

  • Åpning v/leder med registrering av stemmer
  • Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
  • Valg av ordstyrer og referent
  • Valg av 2 medlemmer for signering av protokoll
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Budsjett og kontingent
  • Innkomne saker
  • Valg av leder, styremedlemmer og revisor.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med minimum 5 fremmøtte medlemmer. Dersom dette antall ikke møter skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte med skriftlig varsel til hvert medlem.

Gyldig vedtak må være fattet med flertall av avgitte stemmer når ikke annet er bestemt i vedtektene.

Alle betalende medlemmer er valgbare. Forslag må være sendt styret minst 14 dager før årsmøtet.

Saker til årsmøtet må være meldt til styret minst 14 dager før årsmøtet.

§7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, når 1/3 av medlemmene krever det eller når årsmøtet ikke er beslutningsdyktig. Det kunngjøres på samme måte som ordinært årsmøte og kalles inn med 3 ukers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§8 Styret

Klubben ledes av et styre på 5 medlemmer: leder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer, i tillegg til ett varamedlem. Leder og varamedlem velges særskilt på årsmøtet, mens resten av styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet.

Leder og varamedlem velges for ett år. Resten av styrets medlemmer velges for 2 år av gangen – 2 styremedlemmer på valg hvert år.

§9 Styrets funksjoner

Leder har den daglige ledelse av klubben. Hun/han leder styre- og medlemsmøter og er ansvarlig for klubbens korrespondanse.

Sekretær skal føre protokoll over alle møter og være klubbens arkivar.

Kasserer fører klubbens regnskap og har medlemsoversikt. Klubbens midler settes i bank eller anbringes på annen forsvarlig måte.

Varamedlemmet deltar på styremøter på samme nivå som de øvrige styremedlemmene, men uten stemmerett dersom styret er fulltallig ved ordinære styremedlemmer. Ved forfall fra ordinært medlem til styremøte, har varamedlemmet stemmerett på lik linje som de øvrige styremedlemmene i det aktuelle møtet.

Styret i fellesskap har ansvar for å skaffe nye medlemmer til styreverv og andre aktuelle verv.

§10 Suspensjon av medlemmer

Dersom et medlem opptrer til skade for klubben og dens virksomhet kan medlemmet etter vedtak gjort av styret suspenderes i inntil ett år, eller ved gjentatte eller særlig grove tilfeller ekskluderes. Skriftlig meddelelse skal sendes medlemmet umiddelbart.

§11 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært oppført på sakslisten. Endring krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.

§12 Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall. Forslag om dette må på forhånd være satt opp på sakslisten som er sendt medlemmene minst 3 uker før møtet. Oppnås 2/3 flertall for oppløsning av klubben på ordinært/ekstraordinært årsmøte, kan oppløsning dog ikke skje før 2/3 flertall for oppløsning er oppnådd på ekstraordinært årsmøte som skal avholdes 1 måned senere.

Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i samsvar med dette, treffes i samsvar med klubbens bestemmelser om vedtektsendringer.

I tilfelle oppløsning, søkes klubbens gjeldsposter å dekkes så langt midlene rekker. Gjenværende midler disponeres etter vedtak av siste ekstraordinære årsmøte.

§13 Æresmedlemskap

Styret kan tildele æresmedlemskap etter gjeldende retningslinjer. Se «Statutter æremedlem Eidsvoll fotoklubb».

Related Images: